مشارکت در ساخت جایگاه توسط برند پیشگامان:

 این برند در نظر دارد برای تاسیس جایگاه های جدید به مشارکت با اشخاص حقیقی بپردازد.

بدین گونه زمین توسط یک شخص حقیقی تهیه و ارزیابی می‌گردد و زمین برای تاسیس جایگاه سوخت رسانی در اختیار برند قرار خواهد گرفت.

سپس توسط برند پیشگامان اقدامات لازم جهت تجهیز و تاسیس جایگاه فوق صورت می‌پذیرد.

 لازم الذکر است که تمامی مراحل قانونی تاسیس و تجهیز کردن جایگاه به عهده برند بوده و مشارکت در مالکیت جایگاه سوخت رسانی صورت خواهد گرفت.