گزارش تصویری عملیات دیسپچینگ و کالیبراسیون مخازن سوخت در جایگاه های مرزبند و شیبانی