مدارک اولیه مورد نیاز برای صدور مجوز

جایگاه سوخت و CNG مجتمع خدمات رفاهی

 • نامه درخواست صدور مجوز درخواست کننده با سربرگ
 • کپی سند ملکی به نام درخواست کننده
 • کپی وکالت نامه در صورت هم نام نبودن صاحب سند ملکی با نام درخواست کننده
 • نقشه هوایی زمین
 • کپی شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • 2 قطعه عکس 4*3
 • عدم اعتیاد
 • عدم سوء پیشینه
 • استعلام اداره گاز ،آب و فاضلاب ، برق و مخابرات
 • استعلام محیط زیست

جایگاه سوخت شهری:

 • استعلام شهرداری
 • سازمان ترافیک

جایگاه های بین شهری:

 • موافقت اصولی راه و شهرسازی
 • سازمان پایانه ها
 • جهاد کشاورزی
 • سازمان میراث فرهنگی وگردشگری