روز چهارم در دومین نمایشگاه بین‌المللی سوخت از نگاه دوربین