روز سوم در دومین نمایشگاه بین‌المللی سوخت از نگاه دوربین