به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان صنعت نفت در روز اول نمایشگاه، غرفه این شرکت پذیرای کارشناسان و میهمانانی از جمله جایگاه داران، برندها و نمایندگان، هلدینگ پیشگامان و… بود.