خرید زمین و احداث جایگاه توسط برند پیشگامان :

برند پیشگامان در نظر دارد در فازهای مختلف اقدام به تاسیس جایگاه های سوخت گیری نماید.

در یکی از این اهداف مالکیت تام یک جایگاه را به عهده خواهد گرفت.

بدین صورت که زمین جایگاه مورد نظر را شناسایی و اقدام به خرید آن کرده و تمامی مراحل احداث و بهره برداری را عهده دار می باشد.

بعد از خریداری زمین و پیمودن تمامی مراحل اداری و اخذ مجوز برای تاسیس یک جایگاه سوخت گیری شروع به تجهیز کردن آن با خریداری و تهیه تجهیزات برای راه اندازی می‌نماید و برند پیشگامان مالک تام الاختیار این جایگاه تاسیس شده می‌گردد.