آلبوم تصویری بهره برداری از نخستین طرح کهاب و دیسپچینگ