عملیات ديسپچينگ و کالیبراسیون مخازن سوخت در جایگاه های مرزبند و شيباني

گزارش تصویری عملیات ديسپچينگ و کالیبراسیون مخازن سوخت در جایگاه های مرزبند و شيباني

عملیات ديسپچينگ و کالیبراسیون مخازن سوخت در جایگاه های ضامن آهو و جایگاه اختصاصی 229 تهران

گزارش تصویری عملیات ديسپچينگ و کالیبراسیون مخازن سوخت در جایگاه های ضامن آهو و جایگاه اختصاصی 229 تهران

عملیات ديسپچينگ و کالیبراسیون مخازن سوخت در جایگاه شهید لشکری

گزارش تصویری عملیات ديسپچينگ و کالیبراسیون مخازن سوخت در جایگاه شهید لشکری

عملیات كاليبراسيون مخازن سوخت در جايگاه جهان آرا

گزارش تصویری از عملیات كاليبراسيون مخازن سوخت در جايگاه جهان آرا  

ثبت نام آنلاین همکاری با شرکت پیشگامان صنعت نفت